Obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy – mezi společností Suncom CZ  s.r.o., IČ: 26484609, DIČ: CZ26484609 se sídlem: Vysoká 110, 269 01 Rakovník, (dále jen „Suncom CZ“) a kupujícím (dále jen „kupující“).

 

Webová stránka provozovaná společností Suncom CZ není klasický webový obchod. Slouží jako katalog produktů, které si můžete prohlédnout a následně poptat u obchodníka společnosti Suncom CZ.

Skladové zboží si může kupující osobně vyzkoušet v naší prodejně na adrese Zděbradská 56, Jažlovice.

Vzhledem k povaze zboží doporučujeme osobní návštěvu a konzultaci s prodejcem společnosti Suncom CZ.

 

Kupující podáním poptávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy a reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání poptávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Suncom CZ, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log aj. Suncom CZ nebo smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

 

Suncom CZ sděluje, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, Suncom CZ si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

 

b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od Suncom CZ. Příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

 

c) neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;

 

d) v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;

 

e) ceny zboží a služeb jsou na webech provozovaném Suncom CZ uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;

 

f) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o  

 1) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 2) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 3) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Suncom CZ s.r.o.;

 

g) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

1) o poskytování služeb, které Suncom CZ splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

2) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Suncom CZ, a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

3) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

4) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

5) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

6) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

7) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;

8) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Suncom CZ zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit.

 

h) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku a navrácení zboží vyžaduje jinou, než obvyklou poštovní službu;

i) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

j) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Suncom CZ, přičemž registrovaní uživatelé Suncom CZ mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;

k) v případě, že spotřebitel má stížnost, může jí uplatnit u kteréhokoli obchodníka Suncom CZ, následně se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, dle zákona.

 

III. Smlouva

 

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že na webu provozovaném Suncom CZ požadované plnění (zboží) vloží do košíku, zvolí způsob platby a dopravy. Po odeslání poptávky bude kupující kontaktován obchodníkem společnosti Suncom CZ. Detaily koupě se kvůli povaze zboží řeší vždy individuálně a jsou pro obě strany ustanoveny Kupní smlouvou.
Objednávka je závazná až poté, co se kupující dohodne s obchodníkem Suncom CZ na detailech nákupu.

 

IV. Objednání zboží a dodací podmínky

 

U zboží, které není skladem, je dodací lhůta 3–4 měsíce. Tato lhůta se začíná počítat až ve chvíli, kdy je s kupujícím sepsána Kupní smlouva a on uhradí Zálohovou fakturu/fakturu na celkovou částku. Zálohu v minimální výši 40% z celkové ceny zboží kupující hradí před objednáním zboží, a to v hotovosti nebo bankovním převodem na základě dotyčné faktury. Mezi prodávajícím a kupujícím je sepsána Kupní smlouva, která obsahuje veškeré informace o objednaném zboží a o náležitostech celého obchodu, které spolu obě strany uzavřely.

Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši před předáním zboží.

V případě výběru z aktuálních skladových zásob je možné okamžité doručení dle časových možností obou stran. Platební podmínky jsou dohodnuty individuálně.

 

V. Dopravní a expediční podmínky

 

Zboží může být kupujícímu dopraveno následujícími způsoby:

1. Kupující si dopravu zajistí sám, a to z místa prodejny na adrese Zděbradská 56, Jažlovice

Za škody způsobené vlastní přepravou nenese Suncom CZ žádnou odpovědnost!

2. Doprava zajištěná našimi techniky, která je zpoplatněna, a to dle následujícího:

17,-Kč/km bez DPH (cesta tam i zpět; výjezdním místem je prodejna Zděbradská 56 – Jažlovice).

3. Smluvní dopravce. V takovém případě je cena určena dle jeho aktuálního ceníku.

Za škody způsobené smluvní přepravou nenese Suncom CZ žádnou odpovědnost!

V ceně dopravy není zahrnuta:

a) Práce techniků na místě – manipulace se zbožím. Tu si kupující zajistí sám, nebo využije našich techniků za těchto platebních podmínek:

500,-Kč bez DPH/hod/1 osoba

12,-Kč bez DPH/km – cesta počítána tam i zpět od sídla showroomu

b) Uvedení zboží do provozu a zaškolení kupujícího.

Pokud má kupující se Suncom CZ dohodnutou dopravu a montáž jiným způsobem, bude tak uvedeno v Kupní smlouvě.

Ve chvíli, kdy je zboží předáno kupujícímu, je s ním podepsán Dodací list a předány veškeré dokumenty týkající se předávaného zboží.

Zboží je pro přepravu vždy dostatečně zabaleno.

Všechny vícenáklady spojené s instalací, včetně dopravy, hradí zákazník.

Pro stěhování rozměrného zboží (vířivé vany) zajišťuje potřebný počet pracovníků vždy kupující (počet osob se stanoví po konzultaci s technikem Suncom CZ a s ohledem na přístupnost místa, kde má být zboží instalováno). Případně lze stěhování objednat u Suncom CZ.

 

VI. Provozní doba

Otevírací doba prodejny Suncom CZ, Zděbradská 56, Jažlovice

Pondělí – pátek: 9:00–18:00

Sobota, neděle: dle dohody

 

VII. Záruční a reklamační podmínky

 

Záruka se vztahuje a je uplatitelná pouze u původního prodávajícího – Suncom CZ s.r.o.

 

Suncom CZ zaručuje, že akrylátová laminovaná vana udrží strukturální celistvost a tvar po dobu 2 let. V tomto období zaručuje 100% náhradu nebo hrazení opravy v průběhu prvních 2 let od koupě. (akrylát, technologie, čerpadla, atd., v případě montáže prodávajícím.)

 

Suncom CZ poskytuje 5-letou záruku na podpůrnou konstrukci vany.

 

Suncom CZ poskytuje 2-letou záruku (u komerčního využití 1 rok) na vybavení, na ovládací elektroniku, čerpadla, vzduchovače a ostatní technologické části.

 

Reklamace včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu. Servisy jsou řazeny chronologicky. Výjimkou jsou bezodkladné případy, které vyžadují okamžitý servisní zásah.

 

Záruka se nevztahuje na součásti vany, které podléhají běžnému opotřebení provozem, např. opotřebení filtru, změna vzhledu dřevěného obložení, změna vzhledu barevného akrylátu (způsobeno např. nesprávným použitím chemie).

 

Zákazník je v případě záručního servisu povinen:

 

- Co nejpřesněji popsat závadu, a to nejlépe posláním detailního popisu s fotodokumentací na email: office@idol.cz, info@virive-vany-bazeny.cz. Na základě těchto informací se odvíjí další komunikace a dále připravenost technika na servis.

- Zabezpečit přístup k vířivé vaně servisnímu technikovi v nabízeném termínu, a to dle Kupní smlouvy. Pokud nebude splněna tato podmínka, prodejce si vyhrazuje právo reklamaci zamítnout a v každém případě naúčtovat kupujícímu cestu tam i zpět (výjezdním místem se počítá adresa prodejny Zděbradská 56, Jažlovice).

- Uhradit dopravu technika, a to dle následujícího:

15,-Kč bez DPH/km v rámci Prahy

nebo 12,-Kč bez DPH/km mimo Prahu

Platí se cesta tam i zpět. Výjezd je vždy od prodejny na adrese Zděbradská 56, Jažlovice

Doprava se hradí v hotovosti přímo technikovi, není-li předem dohodnuto jinak.

Doprava se nehradí v případě uhrazení nadstandardního balíčku Zapojení, zaškolení při koupi zboží, či jiné, předem dohodnuté, nadstandardní podmínky zmíněné v Kupní smlouvě.

- Provedený servis je technikem na místě zdokumentován na Servisním listě, který podepíše a zákazník ho svým podpisem potvrdí.

 

Zánik záruky

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

1. Po uplynutí výše uvedených časových lhůt.

2. V případě neodborné montáže, neodborného uvedení zboží do provozu.

3. Při neodborném zacházení se zbožím a svěření neautorizovanému servisu.

 

Pozáruční servis

 

Poskytujeme za následujících podmínek:

Náhradní díly si kupující hradí v plné výši.

Dále hradí:

500,-Kč bez DPH/hod práce technika

15,-Kč bez DPH/km v rámci Prahy

nebo 12,-Kč bez DPH/km mimo Prahu

Platí se cesta tam i zpět. Výjezd je vždy od prodejny na adrese Zděbradská 56, Jažlovice

Celková částka se hradí v hotovosti přímo technikovi, není-li předem dohodnuto jinak.

Provedený servis je technikem na místě zdokumentován na Servisním listě, který podepíše a zákazník ho svým podpisem potvrdí.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí. 

Product added to wishlist
Product added to compare.

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text